Nawigacja
Aktualności
  Strona Główna
  Aktualności
  Linki
  Kontakt
  Galeria

Stowarzyszenie
  Dokumenty
  Historia Stowarzyszenia
  Władze Stowarzyszenia

Projekty
  TURNUS UŚMIECHU W WIŚLE
  Uroki natury

Działania

Wydawnictwa

Szkoła
  Szkoła Podstawowa w Łańcuchowie

HISTORIA STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Wspierania Działalności Szkoły Podstawowej w Łańcuchowie powstało w grudniu 2001.

Działalność Stowarzyszenie początkowo nakierowana była na wsparcie pracy szkoły oraz aktywizację lokalnego środowiska. W początkowym okresie udało się m.in. doposażyć placówkę (komputeryzacja, urządzanie boisk, budowa ogrodzenia, parkingu itp.); organizować wypoczynek letni i zimowy (obozy, półkolonie i zimowiska);oraz wspierać bieżącą pracę szkoły.

Ważnym punktem dorobku Stowarzyszenia jest zorganizowanie w 2005 r. obchodów setnej rocznicy powstania szkoły w Łańcuchowie. Szkole nadano imię, patronem został Kornel Makuszyński a rodzice ufundowali sztandar; wydano też publikację poświęconą historii szkoły i miejscowości.

Pragnęliśmy jednak rozszerzyć zakres zadań, w tym celu nawiązaliśmy współpracę z innymi stowarzyszeniami i fundacjami. Pozwoliło nam to nawiązać współpracę międzynarodową. W 2005 roku, w ramach programu „RITA” prowadzonego przez Fundację Edukacja dla Demokracji Stowarzyszenie zrealizowało projekt „MY TEŻ POTAFIMY”, we współpracy ze szkołami z Ukrainy. Dalsza współpraca obejmowała wymianę doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi z problemami rozwojowymi ze Specjalną Szkołą z Internatem w Starej Zburiwce. (Ukraina, obwód Cherson).

W połowie 2006 roku Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu „Ciekawsza nauka – łatwiejszy start”.

Był on prowadzony ramach„Polsko–Kanadyjskiej Współpracy Rozwojowej”. Projekt dotyczył wymiany doświadczeń w wykorzystaniu technik multimedialnych w pracy dydaktyczno–wychowawczej pomiędzy szkołami działającymi na Ukrainie i w Polsce. Efektem materialnym projektu było ufundowanie trzech pracowni komputerowych dla ośrodków wychowawczych w obwodzie Cherson. W 2007 r. rozpoczęliśmy współpracę z Białorusią. Z Lubelską Fundacja MOST realizowaliśmy program „Czym więcej wykryjemy talentów, tym wolniejszy i zamożniejszy kraj”, co zaowocowało wspólnym zorganizowaniem interesujących imprez z udziałem młodzieży z Polski, Białorusi i Ukrainy.m.in Festiwalu Słowiańskiego w Łańcuchowie. Latem 2007 roku doszło do wymiany pomiędzy SP w Łańcuchowie a LO z Chersonu.W latach 2007 i 2008 Stowarzyszenie realizowało również projekt w ramach programu „Rzeczpospolita Internetowa” Fundacji Grupa TPSA „Nasze Zakątki” oraz wspierało działania szkoły w pracach nad projektami mającymi na celu wyrównywanie szans edukacyjnych.

W październiku 2008 r. na Walnym Zebraniu wprowadzono zmiany w Statucie, nazwę na Stowarzyszenie ŁAŃCUCHÓW, przyjęto status organizacji pożytku publicznego.

W 2009 zaczęliśmy realizować projekt w ramach programu Kolorowa Akademia Fundacji Batorego. Dzięki dofinansowaniu Fundacji Batorego uczniowie klas integracyjnych przygotowywały spektakle teatralne, zwiedzały teatr, były też na spotkaniach i festiwalach teatrzyków szkolnych. Współpracowaliśmy także z Centrum Kultury z Łęcznej w działaniach w ramach wymiany młodzieżowej prowadzonej przez NCK. W roku 2010 działalność Stowarzyszenia obejmowała realizację wymiany młodzieżowej z Ukrainą we współpracy z domami dziecka obwodu Chersońskiego ("Wielka historia w prowincjonalnym wydaniu”– fundusze z NCK),współpracę z MOS „ Europa Młoda” z Łucka, Ogólnokształcącym Gimnazjum z Kahowki, Domem Kultury „Zefirek” z Użgorodu oraz ze Związkiem Polaków „Polonia” z Chersonu.

W następnych latach Stowarzyszenie kontynuowało wymianę zagraniczną młodzieży w ramach projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Kultury. Działalność na rzecz środowiska lokalnego przybrała nowe formy dzięki przystąpieniu do Lokalnej Grupy Działania, która funkcjonowała na terenie gmin Milejów i Mełgiew.

Wykorzystując uzyskane w ramach dotacji LGD fundusze stowarzyszenie wykorzystywało do poprawy w swoim środowisku oraz wydawania albumów promujących Gminę Milejów.
Stowarzyszenie swoimi działaniami obejmuje teren Gminy Milejów – i prowadzi działania ze znajdującymi się na jej terenie szkołami i placówkami kulturalnymi.

   Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?